Osoby niepełnosprawne borykają się z szeregiem problemów. Brak wind, podjazdów i przystosowanych łazienek to zaledwie kropla w morzu potrzeb. W kontekście problemu niepełnosprawności dodajmy jednak, że każdy chory ma prawo do korzystania z ulg i przywilejów. Jakie stopnie niepełnosprawności wyróżniamy? Komu przysługują szczególne uprawnienia? O tym można przeczytać w kolejnych akapitach tekstu.

Trzy stopnie niepełnosprawności

– znaczny,
– umiarkowany,
– lekki.

Przywileje osób niepełnosprawnych (tj. osób o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

• prawo do pracy w następującym wymiarze godzin: siedem godzin na dobę i trzydzieści pięć godzin tygodniowo,
• prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
• prawo do dodatkowego urlopu – w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym (urlop w wymiarze dziesięciu dni roboczych przysługuje pracownikowi nawet wówczas, gdy ten nie wystąpił ze stosownym wnioskiem do pracodawcy).

Czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej (tj. osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę oraz trzydziestu pięciu godzin tygodniowo. Istotnym podkreślenia jest fakt, że niepełnosprawny pracownik nie może być zatrudniony w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności

Osoba posiadająca aktualne orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, może pracować osiem godzin na dobę oraz czterdzieści godzin tygodniowo.

Uwaga!

Osoba niepełnosprawna ma prawo do stałego wynagrodzenia za pracę. Niedopuszczalne jest –aby skrócenie czasu pracy, miało wpływ na wysokość wynagrodzenia. Niepełnosprawny pracownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany (zabraniają tego przepisy Kodeksu Pracy).

Prawo do dodatkowej przerwy

Osoba niepełnosprawna (o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) ma prawo do ponadplanowej przerwy – w wymiarze 15 min.

Ulgi i dodatki przysługujące osobom niepełnosprawnym

• ulgi podatkowe,
• ulgi komunikacyjne,
• ulgi pocztowo – telekomunikacyjne,
• dodatki pielęgnacyjne,
• świadczenia pomocy społecznej.

Korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

– możliwość zwolnienia pracodawcy z obligatoryjnych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
– możliwość budowania pozytywnego wizerunku firmy (zakłady pracy, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne, uchodzą za bardziej troskliwe i przyjazne),
– zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej/osób niepełnosprawnych (m.in. zwrot kosztów dotyczących szkolenia, wynagrodzenia, przystosowania tworzonych bądź istniejących stanowisk pracy).

Uwaga!

Pracodawca (który zamierza zatrudnić osobę niepełnosprawną/osoby niepełnosprawne) może sam poszukać pracownika. W tym celu powinien udać się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) bądź do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, tj. organizacji, która zajmuje się pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych.

Obowiązki pracodawcy

Mając pełną świadomość dysfunkcji pracownika, szef zobligowany jest do stworzenia odpowiedniego stanowiska pracy (tj. stanowiska przystosowanego do indywidualnych potrzeb podwładnego). Pracodawca musi zadbać o to, by – schody, windy, drzwi i okna, gwarantowały podwładnym bezpieczeństwo użytkowania.

W jakich okolicznościach osoba o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ma prawo do nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

Istnieją dwa zasadnicze przypadki:

1). Po pierwsze: w sytuacji, gdy pracownik uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym (w wymiarze dwudziestu jeden dni) i co istotne – nie częściej niż raz w roku.

2). Po drugie: gdy podwładny jest zobowiązany do wykonania szeregu badań specjalistycznych bądź zabiegów leczniczych/usprawniających. Prawo do wynagrodzenia można zachować również w sytuacji, gdy zachodzi konieczność uzyskania sprzętu ortopedycznego bądź jego naprawy.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna (chcąca podwyższyć kwalifikacje zawodowe) może skorzystać ze szkolenia. Kluczowym jest jednak fakt, że musi spełniać jeden z poniższych warunków:

– powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: bezrobotna bądź poszukująca pracy. Będąc osobą bezrobotną, niepełnosprawny ma prawo do szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych oraz bonu szkoleniowego/stażowego/na zasiedlenie.

Uwaga!

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (jako bezrobotna bądź poszukująca pracy) może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bądź rolniczej.

Podsumowanie

Praca stanowi kluczowy element życia człowieka. Każdy (zarówno zdrowy, jak i niepełnosprawny pracownik) ma prawo do podjęcia zatrudnienia. Istotne jest jednak, aby znać swoje przywileje i wiedzieć, kiedy można prosić o pomoc. Wartym podkreślenia jest również fakt, że każdy z nas dysponuje szeregiem praw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here