Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to instytucja prawna, której odbiorcami są byli i obecni pracownicy zakładu oraz rodziny – byłych i obecnych pracowników. Świadczenia zasądzane są na wniosek pracownika bądź innej osoby uprawnionej. Szczegółowe informacje dotyczące funduszu socjalnego, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w jakich okolicznościach zostaje powołany?

Istotnym podkreślenia jest fakt, że pracodawca, który angażuje do pracy co najmniej dwudziestu pracowników (tj. pracowników „etatowych”), ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – na dzień 1 stycznia danego roku. Pieniędzmi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zarządza pracodawca, ale uwaga – nie oznacza to, że właściciel ma pełną swobodę w podejmowaniu ostatecznych decyzji.

Kto może/powinien korzystać z funduszu socjalnego?

Przede wszystkim:

• aktualni pracownicy zakładu pracy,
• członkowie rodziny pracowników, tj. współmałżonek/współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu pracownika dzieci własne, przysposobione bądź przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
• emeryci i renciści, którzy byli pracownikami danego zakładu pracy,
• rodziny emerytów i rencistów, tj. rodziny byłych pracowników,
• inne osoby, którym zakład pracy przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu (m.in. jednostki przebywające na urlopach bezpłatnych).

Pracownicy – kiedy mogą korzystać z funduszu socjalnego?

Na czele grupy osób, które mogą – a wręcz powinny, korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stoją aktualni pracownicy zakładu. Godnym podkreślenia jest fakt, że pracownicy powinni być zatrudnieni w ramach umowy o pracę bądź – wyboru, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Warto również dodać, że niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracownika, nie powinno mieć wpływu na przyznanie mu świadczeń.

Uwaga!

Wysokość świadczenia – w żadnym wypadku, nie może zależeć od:

• zajmowanego stanowiska pracy,
• okresu zatrudnienia oraz
• wymiaru etatu.

Podstawą wysokości dofinansowania może być jedynie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń funduszu. Zapomogi udzielane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mają charakter uznaniowy, a nie roszczeniowy.

Kto – w pierwszej kolejności, ma prawo do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego?

Między innymi:

– osoby, które zostały dotknięte zdarzeniami losowymi (za zdarzenia losowe można uznać: pożar mieszkania, kradzież, wypadek, zalanie),
– pracownicy zmagający się z długotrwałą chorobą,
– jednostki, które doświadczyły śmierci bliskiej osoby (męża/żony, dziecka, matki/ojca),
– zatrudnieni będący w trudnej sytuacji materialnej (wsparcie – z uwagi na trudną sytuację materialną osoby uprawionej, może być przyznawane nie częściej niż raz w roku; częściej niż raz w roku, dotacja przydzielana jest wyłącznie w szczególnych sytuacjach),
– ojcowie/matki samotnie wychowujący dzieci,
– osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, wymagającymi specjalnej troski i leczenia.

Kwestią wartą uwagi jest fakt, że każdy z pracowników ma prawo ubiegać się o świadczenia z funduszu, nie każdemu jednak pomoc zostanie udzielona.

Uwaga!

Każdy, kto złoży wniosek o przyznanie dotacji, zobligowany jest do przestrzegania ustalonych zasad (tj. zasad wynikających z przepisów prawa oraz założeń regulaminu).

Pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – na co może przeznaczyć je pracodawca?

Podstawowym benefitem – opłacanym ze środków funduszu socjalnego, jest dofinansowanie do urlopu pracownika (tj. urlopu krajowego bądź zagranicznego). Kiedy można wnioskować o dopłaty? Raz w roku i co istotne – dotacja odnosi się do wypoczynku, który trwa czternaście dni kalendarzowych.

W tym kontekście warto nadmienić, że działalność socjalna to również:

• działalność sportowo – rekreacyjna (np. karnety na siłownię, basen, do klubu fitness oraz innych obiektów sportowo – rekreacyjnych),
• działalność kulturalno – oświatowa (a w tym: dofinansowanie do zakupu biletu do teatru, kina, na koncert bądź inne imprezy/wydarzenia kulturalno – rozrywkowe),
• opieka nad dziećmi (m.in. w przedszkolach, żłobkach oraz klubach dziecięcych).

Wsparcie w formie rzeczowej (m.in. paczki świątecznie dla dzieci pracowników) to kolejna postać dofinansowania, dostępna w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Inne świadczenia, które cieszą się uznaniem wśród pracowników zakładu to: talony, bony towarowe, kupony oraz pozostałe znaki. Istotnym podkreślenia jest fakt, że bony/talony powinny opiewać na różne – nierzadko odmienne kwoty. Pracownicy zakładu, nie mogą otrzymać talonów o jednakowej wartości.

Uwaga!

Z opisanego funduszu można udzielać także wsparcia materialnego oraz pomocy na cele mieszkaniowe (pomoc może być zwrotna lub bezzwrotna). Nadmieniona pomoc obejmuje:

• pokrycie kosztów wykupu mieszkania/lokalu na własność,
• uzupełnienie wkładu budowlanego.

Bibliografia:

http://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/487774,Kto-moze-korzystac-z-funduszu-swiadczen-socjalnych.html

http://www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/4105549,swiadczenia-socjalne-komu-przysluguja,id,t.html

http://xn--zfs-dza.pl/osoby_uprawnione_do_funduszu_socjalnego.html

http://www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/3-zasady-wyplacania-8222wczasow-pod-grusza8221-297946

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-mozna-a-czego-nie-mozna-finansowac-z-funduszu-socjalnego-2347067.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here